Tra Me alla Sagra del Pane 2017 a Piobesi Torinese